Dellborgs Advokatbyrå

Rättsområden

Brottmål

Vi tillvaratar Dina intressen om Du misstänkts för brott eller såsom målsägandebiträde om Du utsatts för brott; bl.a. kan vi då stödja Dig inför huvudförhandling och framställa skadeståndsanspråk för Dig.

Antingen förordnar domstolen ett ombud för Dig i en brottmålsprocess men Du kan också själv begära vem Du vill skall företräda Dig. Kostnaden för ett målsägandebiträde svarar staten för. Normalt sett svarar staten även för merparten av kostnaderna för en offentlig försvarare.

Vårdnad, boende och umgänge

Vi bistår Dig i ärenden inom familjerätten med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. I många fall betalas större delen av kostnaderna för den typen av tvistemålsprocess av Ditt försäkringsbolag eller i annat fall kan vi inge en ansökan om rättshjälp för Dig.

LVU, LVM och LPT

Inom socialrätten tillvaratar vi Dina intressen rörande LVU, LVM och LPT, vilka ärenden avgörs i förvaltningsdomstol. Antingen förordnar domstolen ett ombud för Dig i en sådan process men Du kan också själv begära vem Du vill skall företräda Dig. Vårt arvode stannar i dessa fall helt på staten.

Personskador

Gunnar Dellborgs Advokatbyrå har i upprinnelsen en specialisering inom personskadereglering av trafikskador. Med personskada avses en kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Ofta blir följdverkan ett personskadeärende som handläggs av försäkringsbolag, AFA försäkring, Patientförsäkringen LÖF eller vid domstol. De flesta trafik- och ansvarsförsäkringsbolag låter den skadelidande kostnadsfritt anlita ett juridiskt ombud, vilket betyder att Du inte har några som helst ombudskostnader i denna typ av ärenden.